Clinton Poley

M60 machine gun crew, C/1/7. WIA three times at Xray. Army Photo